Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

flexibilis

June 13 2017

flexibilis
8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess vialaluna laluna
flexibilis
nie spierdol tego.
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viabeattman beattman
6418 036f 500

kradhe:

ITALY. Rome. October 1994. A dinner setting. Steve McCurry

Reposted fromLittleJack LittleJack
flexibilis

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
flexibilis
Reposted frombluuu bluuu
6410 912f 500

coolkidsofhistory:

“A photo my grandparents took of themselves via self timer,1950.”

Reposted fromLittleJack LittleJack
flexibilis
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
flexibilis
flexibilis
6802 e5a0 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaselsey selsey
flexibilis
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
flexibilis

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

flexibilis
5117 133d 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine via3u3a 3u3a
flexibilis
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
flexibilis
...jeszcze będziemy
budować drzewom
mauzolea

jeszcze będziemy 
tracić zmysły
na widok
normalnych ludzi...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazielono zielono

June 12 2017

flexibilis
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou vialemurek lemurek
flexibilis
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaFiodor11 Fiodor11
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl