Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

flexibilis
0688 1406 500
Ron Hicks- "spending time"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viarevue revue
flexibilis
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viadreamerr dreamerr
flexibilis
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
flexibilis
7839 5935 500
Reposted fromraksha raksha viakucyk kucyk
flexibilis
4715 6f57
Reposted fromnajmilej najmilej viabananaapple bananaapple
flexibilis

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viaiguana iguana
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
flexibilis
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viastuckedinsoul stuckedinsoul
9613 44c2 500
flexibilis
Reposted fromoll oll viayoursmileee yoursmileee
flexibilis
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
flexibilis
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf
flexibilis
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
flexibilis
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viastuckedinsoul stuckedinsoul

June 26 2015

flexibilis
I siedzę i piję i nikogo nie ma... Nikogo... I na co to wszystko...
Reposted fromdeadwolf deadwolf viazamknioczy zamknioczy
flexibilis
4953 8f4d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrogadoraju drogadoraju
flexibilis
5355 341a 500
klasyk!!
Reposted frommissmaya missmaya
flexibilis
5384 4271
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
flexibilis
flexibilis
0171 24d8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl